Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Deklaracja dostępności

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (i jej poddomen) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron: stary.pl, cyfrowemuzeum.stary.pl oraz micet.pl

Daty instalacji / aktualizacji stron internetowych

stary.pl

data instalacji: 2017-01-25 / data ostatniej aktualizacji: 2021-07-23

micet.pl

data instalacji: 2017-07-21 / data ostatniej aktualizacji: 2020-12-15

cyfrowemuzeum.stary.pl

data instalacji: 2011-04-12 / data ostatniej aktualizacji: 2019-04-24

 

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Brak opisów alternatywnych treści graficznych – opisy będą sukcesywnie dodawane w trakcie dalszej pracy nad implementacją nowej odsłony strony internetowej.
  • Brak audiodeskrypcji i/lub podpisów i/lub tłumaczenia na polski język migowy (PJM) niektórych treści video.
  • Brak transkrypcji/OCR skanów niektórych dokumentów na stronie – przeprowadzenie kompleksowej digitalizacji dokumentów niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.
  • Częściowy brak odpowiednio oznaczonych nagłówków, etykiet, unikalnych ID – bieżąco aktualizowane.
  • Okazjonalnie użyte nietypowe słowa, idiomy, żargon; brak treści wyjaśniających dla tekstów wymagających czytania na poziomie wyższym niż gimnazjalny.

Do końca 2022 roku strony internetowe zostaną w pełni dostosowane do wymagań prawnych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać mailowo i telefonicznie: promocja@stary.pl / tel. +48 12 292 75 12

do góry