Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Aktualnie znajdujesz się na:

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, istniejący od 1781 roku, to jedna
z najstarszych publicznych scen w Polsce. To również jeden z trzech teatrów w Polsce o statusie sceny narodowej. Legendę i artystyczną renomę Starego Teatru współtworzyli najwybitniejsi reżyserzy. Narodowy Stary Teatr – uważany za jeden z najważniejszych i najlepszych w kraju – realizuje na swoich scenach spektakle na podstawie tekstów współczesnych, jak i reinterpretacji klasyki, zapraszając do współpracy zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców.

 

Ogłoszenie o pracę

 

 POSZUKUJEMY KANDYDATKI/KANDYDATA NA STANOWISKO: ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH.

Miejsce pracy: Kraków

 

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2021 r.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie:

 • organizowanie działalności Teatru w sposób zapewniający realizację zadań statutowych,
 • ścisła współpraca z kadrą zarządzającą Teatru w tym współpraca przy ustalaniu struktury organizacyjnej i aktów normatywnych Teatru, współpraca z głównym księgowym w bieżącym nadzorze realizacji planu finansowego instytucji,
 • zarządzanie zespołami, motywowanie, planowanie, wyznaczanie celów, nadzór nad realizacją zadań oraz kształtowanie wysokich standardów pracy,
 • gospodarowanie majątkiem Teatru oraz dbałość o rozwój Teatru w aspekcie ekonomiczno-finansowym,
 • dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego,
 • sporządzanie sprawozdań zgodnie z wymogami prawa,
 • analizowanie i nadzorowanie procesów inwestycji, remontów i prac konserwacyjnych Teatru,
 • planowanie działań organizacyjnych, administracyjnych, finansowych, inwestycyjnych, remontowych, kadrowych i innych w podległych komórkach organizacyjnych,
 • nadzór nad dokumentacją prowadzoną w podległych komórkach organizacyjnych,
 • nadzór nad właściwym przygotowaniem technicznym produkcji premier oraz innych przedsięwzięć teatralnych i dalszej ich eksploatacji, zaopatrzeniem Teatru oraz gospodarką magazynową, jak również zabezpieczenie Teatru i analiza ryzyk,
 • współpraca w szczególności z organizatorem, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, związkami zawodowymi, Radą Artystyczną,
 • reprezentowanie Teatru zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (Finanse, Ekonomia, Zarządzanie, Prawo lub pokrewne) lub wyższe techniczne,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • minimum 5 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak ukarania karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),
 • znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury,
 • znajomość przepisów prawa regulujących zagadnienia objęte zakresem obowiązków, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych dotyczących kontroli zarządczej,
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolności negocjacyjne,
 • umiejętność strategicznego myślenia, rozpoznawania potrzeb i generowania kierunków działania,
 • umiejętność kierowania zespołem w rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjne warunki pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • współudział w powstawaniu przedsięwzięć artystycznych kreowanych w Teatrze,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • pracę w ścisłym centrum Krakowa.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • w przypadku chęci uczestnictwa w innych naborach prowadzonych przez Teatr na stanowiska odpowiadające kwalifikacjom prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w innych naborach prowadzonych przez Narodowy Stary Teatr przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres : rekrutacja.z-cadyrektora@stary.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Metadane

Data publikacji : 09.04.2021
Data modyfikacji : 25.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Kwiatkowska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Kwiatkowska

Opcje strony

do góry